Zorgzwaartepakketten (ZZP’s)

Wanneer u in aanmerking komt voor zorg in een woon/zorgcentrum (verzorgings- of verpleeghuis), krijgt u via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie, uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP). Hierin staat welke zorg en hoeveel zorg past bij uw zorgbehoefte.

Mensen met een lichte ZZP langer thuis
Het kabinet wil de langdurige zorg, nu geregeld door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), vanaf 2015 anders organiseren. Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de langdurige zorg. Daarnaast zullen bepaalde onderdelen van de AWBZ, zoals verzorging en/of verpleging in de thuissituatie, overgaan naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het kabinet wil dat nieuwe cliënten met lichtere zorgzwaartepakketten de zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving krijgen. Dit betekent dat de ZZP’s 1 en 2  vanaf  1 januari 2013 en de ZZP 3 sinds 1 januari 2014 niet meer geïndiceerd worden.

Voor mensen die reeds beschikken over een ZZP indicatie 1, 2 of 3 en thuis wonen, geldt een overgangsregeling. Deze mensen hebben tot 1 januari 2016 de mogelijkheid om te kiezen voor verblijf in een woon/zorglocatie via de Wlz.

Overzicht van de ZZP’s voor de sector Verpleging & Verzorging
ZZP4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
ZZP5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
ZZP6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ZZP7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
ZZP8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
ZZP9: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
ZZP10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Uitgebreide informatie over de verschillende ZZP’s in de sector Verpleging & Verzorging vindt u hier.

« Terug